Radonmätning: Viktigt på riktigt!

Radon utgör en potentiell hälsorisk som enbart kan identifieras genom mätning. Eftersom det varken har färg eller smak blir det omöjligt att upptäcka utan specifika åtgärder. Att nonchalera denna potentiella risk kan få allvarliga konsekvenser, särskilt med tanke på att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, direkt efter rökning.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattas omkring 325 000 svenska bostäder ha en radonhalt över den rekommenderade referensnivån på 200 bq/m³. Radon finns i marken över hela Sverige och tränger in i våra bostäder genom marken under eller runt bostaden, byggmaterialet och hushållsvattnet. Markradon är den huvudsakliga källan till radon i våra bostäder.

För att erhålla tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde är det mest effektivt att genomföra en radonmätning under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) i minst två månader. Med radonmätare från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt genomföra en ackrediterad långtidsmätning själv.

Det är särskilt nödvändigt att utföra en radonmätning i följande situationer:

  • Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen genomfördes.
  • Vid genomförda renoveringar eller ombyggnationer.
  • Inför köp eller försäljning av en bostad.
  • Vid utbyte av ventilationssystem eller värmesystem.
  • Vid nybyggnation av ett hus.
  • Vid misstanke om radon.

Radonhalter överstigande 200 Bq/m³ kräver omedelbara åtgärder. Vid förhöjda radonhalter är det avgörande att identifiera källan och genomföra rätt åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara förbättringar av ventilationssystemet, tätningsåtgärder eller isolering beroende på ursprunget. För att eliminera radon i hushållsvattnet kan en effektiv metod vara att lufta vattnet innan det når bostaden.

Utöver de hälsoaspekter som en sanering medför, resulterar det ofta i en positiv påverkan på bostadens värde. Genom att investera i en hälsosammare miljö förhöjer du även värdet på din bostad. Vid ont om tid såsom vid husköp eller efter genomförda åtgärder, kan en korttidsmätning vara ett effektivt första steg. Resultaten är rådgivande men ger värdefull information. Beställ hem radonmätare redan idag och säkra en trygg inomhusmiljö!

Total
0
Shares